Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY, PRZESZKOLENIA
 

KURSY, PRZESZKOLENIA NA 2017 R.

W 2017 r. organizowane będą n/wym. kursy:

 
WYMOGI KWALIFIKACYJNE NA KURSY W 2017 r.
 
1. Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
 
2. Na kursy przeszkolenia kierowani będą  żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadających kategorię zdolność do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych I środowiskowych. Za dobór kandydata na kurs odpowiada wojskowy komendant uzupełnień.
 
3. Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo posiadania przez nich zdolności do czynnej służby wojskowej  kat. „A” należy uzyskać informacje dotyczące ich aktualnego stanu  zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia  jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 
4. Na kursy oficerskie kierowani będą żołnierze rezerwy którzy posiadają wykształcenie wyższe, oraz odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji należy uznawać SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i  kwalifikacje. Na kursy oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 
5. Na kursy podoficerskie powoływani w pierwszej kolejności będą żołnierze rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kursy  jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 
6. Na kum podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach przeszkolenia kadry rezerwy składają do Wojskowego Komendanta Uzupełnień

wniosek w sprawie ochotniczego powołania na kurs oficerski i podoficerski

Wnioski w sprawie ochotniczego powołania na kursy przeszkalania kadr rezerwy mogą również składać osoby, które takie przeszkolenie chcą odbyć w latach następnych.
Szczegółowe informacje dotyczące kursów przeszkalania kadr rezerwy można uzyskać pod numerem:
 
 +48 261 263 783 wew. 256 – Referent Wydziału
 
lub
 
 +48 261 263 783 wew. 269 – Szef Wydziału