Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY, PRZESZKOLENIA
 

KURSY, PRZESZKOLENIA NA 2018 R.

W 2018 r. organizowane będą n/wym. kursy:

Złożone wnioski dot. naboru na kursy przyszkolenia kadr rezerwy zostały rozpatrzone.
Powołanie żołnierzy rezerwy na 2018r. zostało zakończone. 
 


WYMOGI KWALIFIKACYJNE NA KURSY W 2018 r.
 
1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.
 
2. Do dokonywania zmian w niniejszym planie, w zakresie limitów stanów średniorocznych, liczby żołnierzy, specjalności wojskowych (SW) oraz terminów realizacji kursów, upoważniony jest Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień — P1 (ZOiU-P1).
 
3. Na kursy kierować żołnierzy rezerwy oraz w sytuacjach określonych w niniejszych wytycznych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz Ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat. Za dobór kandydatów na kursy. z uwzględnieniem opinii służbowych I środowiskowych, odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.
 
4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku Ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której kandydaci odbywali czynną służbę wojskową lub posiadanym wykształceniem I kwalifikacjami zawodowymi. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 
5. Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (W pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) I posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 
7. Bezwzględnie przestrzegać terminów przesyłania list imiennych żołnierzy rezerwy powołanych na kursy przez wojskowe komendy uzupełnień, wraz z dokumentami ewidencyjnymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji o powoływaniu żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. W przypadku zmiany kandydata na kurs, która nastąpi po przesłaniu list imiennych I dokumentów ewidencyjnych, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia niezwłocznie (telefonicznie) o tym fakcie uczelnię (szkołę) wojskowa, a następnie przesyła korektę list Imiennych i dokumenty ewidencyjne właściwych żołnierzy rezerwy.
 
 
8. Szefowie WszW oraz Wojskowi Komendanci Uzupełnień zobowiązani są do ścisłej współpracy z jednostkami wojskowymi, do których żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, w zakresie typowania kandydatów na przeszkolenie kursowe.
 
 
9. Na kurs podoficerski w korpusie osobowym żandarmeri Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie co najmniej średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 
 
10. Limity żołnierzy rezerwy do powołania i skierowanie przez poszczególne WKU na kursy wymienione w niniejszym "Planie kursów..." , zostaną określone przez ZOiU-Pl i w terminie do 30 września 2017 r. zamieszczone” na stronie SG WP, ZOiU-P1, OPUMIW, pt.. PODZIAŁ LIMITÓW PRZESZKALANIA KURSOWEGO KADR REZERWY W 2018 ROKU.
 
 
11. Stawiennictwo na kursy: do godz. 9.00. dnia rozpoczęcia szkolenia.