Strona Główna BIP Strona Główna
MILITARYZACJA
 
MILITARYZACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 
1. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. (D.U. 2016 poz.1534, z późn. zm.).

2. Ustawa z dn. 23.08.2014 r o organizowaniu zadań na rzecz obronności Państwa realizowanych przez przedsiębiorców (D.U.2001.122.1320).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.11.2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (D.U. 2009.210.1612).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.23.02.2010 w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (D.U. 2010.41.234).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.09.2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (D.U. 2014.12.18).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.11.2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (D.U. 2004.265.2627).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.11.2004 r. w sprawie wynagradzania osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (D.U. 2005. 17.143).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 03.11.2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (D.U. 2015.1871).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (D.U. 2016.1325).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.22.08.2012 w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych (D.U. 2012. poz.359).

11. Rozporządzenie MON z dn. 18.03.2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organa wojskowe (D.U. 2010. 87.567).

12. Decyzja nr 462/MON z dn. 16.11.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji (D. Urz. MON z 2015 r., poz. 320).

13. Wytyczne MON z dnia 04.02.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu zabezpieczenia potrzeb w zakresie rezerw osobowych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony, niezbędnych do szczególnej ochrony obiektów (D. Urz. MON z 2005 r. poz.17).

14. Zarządzenie nr 40 Ministra Środowiska z dn. 27.07.2006 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją (D. Urz. MŚ z 2006).