Strona Główna BIP Strona Główna
Uczelnie Wojskowe
 

 

 

 

 
Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka polega na:
 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.
 

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

Nabór w 2017 r. do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodnym z danym korpusem osobowym (grupą osobową);
 2. dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);   
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;
 4. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1726) ze zm.,  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1627),
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 71),

 Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej): 
 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej w formacie pdf.  


 

Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:

 1. do 30 września 2016 r. na 8,5 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów karajowych uczelni medycznych;
 2. do 20 stycznia 2017 r. na 3 - miesięczne szkolenie- dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów karajowych uczelni medycznych;
 3. do 15 maja 2017 r. na 12 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów karajowych uczelni medycznych;
 4. do 15  maja 2017 r. na 24 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów karajowych uczelni medycznych;

    5. do 30 września 2016 r.  - na 6 - miesięczne szkolenie  dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
   6. do 20 stycznia 2017 r.  - na 3 - miesięczne szkolenie  dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
   7. do 15 maja 2017 r.  - na 12 - miesięczne szkolenie  dla szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
Podoficerowie zawodowi oraz szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim w formacie pdf.  


Kandydat(ka) do wniosku o przyjęcie do studium oficerskiego dołącza:
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.
Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 1120 zł do 2560 zł (brutto).
Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2560 zł (brutto).
Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie,

 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2017/2018 określa:
 1. Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunku studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 315)

UWAGA   
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych:
 
Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (łącznie 100 miejsc):
• Mechanika i budowa maszyn - 20 miejsc
• Mechatronika - 20 miejsc
• Nawigacja - 28 miejsc
 
 
• Informatyka - 20 miejsc
• Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - 12 miejsc
 
 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (łącznie 333 miejsca):
  • Inżynieria bezpieczeństwa - 60 miejsc  
  • Zarządzanie - 273 miejsca  
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
  w Dęblinie (łącznie 122 miejsca):
  • Lotnictwo i kosmonautyka - 87 miejsc  
 
• Nawigacja - 22 miejsca
• Logistyka - 13 miejsc
.
 
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (łącznie 595 miejsc):
  • Budownictwo - 27 miejsc
• Chemia -17 miejsc
• Elektronika i Telekomunikacja - 201 miejsc
• Geodezja i Kartografia - 40 miejsc
• Informatyka - 75 miejsc
• Logistyka - 35 miejsc
• Lotnictwo i Kosmonautyka - 50
• Mechanika i Budowa Maszyn - 18
• Mechatronika - 77
• Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - 55 miejsc
 
Uniwersytet Medyczny
  w Łodzi:
  • Wydział lekarski  
 
.
Szkoła Podoficerska
w Poznaniu:
  • Grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych  

 Dane adresowe uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia:
 
UCZELNIE WOJSKOWE
 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Telefon: +48 261 837 938 lub +48 261 837 939
www.wat.edu.pl
   
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: +48 261 658 576
www.wso.wroc.pl
   
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: +48 261 517 733
www.wsosp.pl
   
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: +48 261262 648 lub +48 261262 610
www.amw.gdynia.pl
   
  Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
Telefon:
+48  261 813 360  www.akademia.mil.pl/
 
SZKOŁY PODOFICERSKIE
 
  Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Bukowska 34
Telefon: 261 575 244
www.spwl.wp.mil.pl
   

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
Telefon: 261 519 778
www.spsp.wp.mil.pl
   
  Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
Telefon: 261 231 531
www.spmw.wp.mil.pl
   
WOJSKOWE OŚRODKI SZKOLENIOWE
   
  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
Tel. 261 575 210
www.cswlpoznan.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
75-903 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66
Tel. 261 456 218
www.cssp.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
76-271 Ustka
Tel. 261 231 284
www.csmw.wp.mil.pl
   
  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 300
Tel. 261 174 300
www.cpdmz.wp.mil.pl
   
  Wojskowe Centrum Szkolenia Medycznego
90-646 Łódź, ul. 6 sierpnia 92
tel. 261 444 387
www.wckmed.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 267
Tel. 261 353 333
www.zw.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
87-100 Toruń, ul. Sobieskiego 36
tel. 261 432 310
www.csaiu.torun.pl
   
  Centrum Szkolenia Logistyki
86-300 Grudziądz, ul. Bema 16
tel. 261 482 517
www.cslog.wp.mil.pl
   
Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
08-521 Dęblin, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
Tel. 261 518 102
www.csil.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
tel. 261 883 312
www.cslii.wp.mil.pl
   
  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108
Tel. 261 657 121
www.cswiich.wp.mil.pl

U W A G A !
 
Szczegółowe  zasady rekrutacji  zamieszczone są na  stronach internetowych ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia.
Informacje dotyczące rekrutacji do ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia można też uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni ul. Pułaskiego 7,
w pokoju nr 318 lub pod nr telefonu: 261 263 783 w. 258.

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534);
2. USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016 poz. 1726);
3. Rozporządzenie MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1627);