Strona Główna BIP Strona Główna
WYKAZ STAWEK RYCZAŁTU
 
O sprawach tu przedstawionych dowiesz się więcej w pokoju nr 119
Telefon: 261 263 577


WYKAZ STAWEK RYCZAŁTU
ZA UŻYWANIE PRZEDMIOTÓW ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
NA 2016 ROK


Podstawa prawna: Art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734)
Waloryzacja stawek na podstawie: M.P. z 2014 r, poz. 94.UWAGA!
 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1224), zmieniającym niektóre zapisy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872), § 32 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonywania tych świadczeń, wypłaca się ryczałt za każdą rozpoczętą dobę wykorzystania przedmiotów świadczeń.”

To korzystna dla posiadaczy zmiana. Oznacza to, że bez względu na ilość godzin wykorzystywania sprzętu przez świadczeniobiorcę, posiadaczowi wypłacona zostanie cała stawka dobowa. Poprzednio wypłacano tylko jej odpowiednią część, co w niektórych przypadkach stanowiło bardzo małe kwoty.