Strona Główna BIP Strona Główna
REKLAMOWANIE
 
REKLAMOWANIE ŻOŁNIERZY REZERWY I OSÓB NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY
 
1. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. (D.U. 2017,1430).

2. Ustawa z dn. 23.08.2014 r o organizowaniu zadań na rzecz obronności Państwa realizowanych przez przedsiębiorców (D.U. 2001.122.1320).

3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (D. U. 2017, 1257).

4. Ustawa z dnia 31.07.1981 r. o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (D.U.2011.79.430, z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.09.2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (D.U. 2014.12.18).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 03.11.2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (D.U. 2015.1871).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (D.U. 2016.1325).

8. Wytyczne MON z dnia 04.02.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu zabezpieczenia potrzeb w zakresie rezerw osobowych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony, niezbędnych do szczególnej ochrony obiektów (D. Urz. MON z 2005 r. poz.17).


Szczegółowe informacje w zakresie reklamowania można uzyskać:
- osobiście, w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni pokój nr 104,
- telefonicznie, pod numerem 261-263-254,
- e-mailem, pod adresem poczty internetowej: wkugdynia@ron.mil.pl.