Strona Główna BIP Strona Główna
KWALIFIKACJA 2017
 
 
Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r., kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r.
 

Celem kwalifikacji wojskowej jest
- ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
 
1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

Organizatorem kwalifikacji wojskowej są terenowe organy administracji samorządowej
– urzędy miast oraz starostwa powiatowe.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, z racji odpowiedzialności terytorialnej uczestniczyć będzie w kwalifikacjach wojskowych organizowanych przez:
 1. Urząd Miasta Gdynia
 2. Urząd Miasta Sopot
 3. Starostwo Powiatu Wejherowskiego
 4. Starostwo Powiatu Puckiego
 5. Starostwo Powiatu Kartuskiego
W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie proszę niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.
 
Na terenie administrowanym przez WKU w Gdyni funkcjonować będą następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:
 
Powiatowa Komisja Lekarska w KARTUZACH
Kartuskie Centrum Kultury

Adres: ul. Klasztorna 1 , Kartuzy
Termin : 13.02 - 21.03.2017.r
 
Powiatowa Komisja Lekarska w WEJHEROWIE
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Adres: ul. Ofiar Piaśnicy 22, Wejherowo

Termin : 01.03 - 24.04.2017.r  
 
Powiatowa Komisja Lekarska w GDYNI
Młodzieżowy Dom Kultury
Adres: ul. Bema 33, Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana 

Termin : 06.03 - 21.04.2017.r  

Powiatowa Komisja Lekarska w SOPOCIE
Młodzieżowy Dom Kultury
Adres: Al. Niepodległości 763, Sopot
Termin : 27.03 - 31.03.2017.r 
 
Powiatowa Komisja Lekarska w PUCKU
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Lipowa 3 c, Puck

Termin : 03.04 - 25.04.2017.r
 

Podstawa prawna:

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1657);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321);

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2016 poz. 1534).