Strona Główna BIP Strona Główna
INFORMACJE PODSTAWOWE
 
 

Kwalifikacji podlegają wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w wieku od 19 lat do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat. Jeśli z różnych powodów obowiązek ten nie został dopełniony, to przepisy wymagają zgłoszenia się do właściwego WKU w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 55 lat, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do 60 lat. Kwalifikacji wojskowej mogą się także poddać ochotnicy w wieku co najmniej 18 lat, w tym również kobiety, bez względu na poziom wykształcenia.

 Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Terminy jej przeprowadzania są ustalane corocznie w rozporządzeniach MON i MSWiA.

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)  właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);

- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 

 Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:
- stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
- powiatową komisją lekarską
- oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
 
- sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
- ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
- wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
- założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
- wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
- przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
- przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Organizatorem powyższej są terenowe organy administracji samorządowej- urzędy miast oraz starostwa powiatowe. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, z racji odpowiedzialności terytorialnej uczestniczyć będzie w kwalifikacjach wojskowych organizowanych przez :
  • Urząd Miasta Gdynia
  • Urząd Miasta Sopot
  • Starostwo Powiatu Wejherowskiego
  • Starostwo Powiatu Puckiego
  • Starostwo Powiatu Kartuskiego

 Na terenie administrowanym przez WKU w Gdyni funkcjonują okresowo następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni

Powiatowa Komisja Lekarska w Sopocie

Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie

Powiatowa Komisja Lekarska w Pucku

Powiatowa Komisja Lekarska w Kartuzach


KATEGORIE ZDROWIA
 
  • Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
  • Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju;
  • Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • Kategoria "E"trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii A, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 
GDYNIA

SOPOT

WEJHEROWO

PUCK

KARTUZY