Strona Główna BIP Strona Główna
DO POBRANIA
 

”Poradnik dla kandydata do NSR”  - Sztab Generalny WP (2010 r.)  
Wniosek o służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych
PM-1 - druk sprawozdania o pojazdach i maszynach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
(z terminem wykonania: do dnia 15 lutego 2018 r.)
Przykład wypełnienia działu 2 – 2018
Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych
i maszyn inżynieryjnych
Wykaz stawek ryczałtu na 2018 r.
Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany adresowej
Prośba o wydanie zaświadczenia dotyczącego powszechnego obowiązku obrony
Informacja o wyjeździe za granicę
Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej
Potwierdzenie wpłaty 28 zł na konto Urzędu Miejskiego w Gdyni, Wydział dochodów,
numer konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Do wniosku dołączyć zdjęcie
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej
Wzór wniosku o zwrot ekwiwalentu pieniężnego za utracone zarobki
Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu
Wniosek o wydanie zaświadczenia (weterani)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek - inne sprawy (kserokopie itp.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych
i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych
i rzeczowych
na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
Obwieszczenie Ministra Transportu
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organow w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2007 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016, poz. 1726)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

”Ustawa
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”


Art. 1.
Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych,
a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.

Art. 3. 1.
 Na straży suwerenności
i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”.

2. Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów
 z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także
w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje:
  1) Wojska Lądowe;
2) Siły Powietrzne;
3) Marynarka Wojenna;
4) Wojska Specjalne;
5) Wojska Obrony Terytorialnej.
4. (8) Siły Zbrojne składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych.

Art. 4. (14) 1. (15) Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu
na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.