Strona Główna BIP Strona Główna
DO POBRANIA
 

”Poradnik dla kandydata do NSR”  - Sztab Generalny WP (2010 r.)  
Wniosek o służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych
PM-1 - druk sprawozdania o pojazdach i maszynach wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
(z terminem wykonania: do dnia 15 lutego 2017 r.)
Przykład wypełnienia działu 2 – 2016
Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych
i maszyn inżynieryjnych
Wykaz stawek ryczałtu na 2016 r.
Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany adresowej
Prośba o wydanie zaświadczenia dotyczącego powszechnego obowiązku obrony
Informacja o wyjeździe za granicę
Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej
Potwierdzenie wpłaty 28 zł na konto Urzędu Miejskiego w Gdyni, Wydział dochodów,
numer konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Do wniosku dołączyć zdjęcie
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej
Wzór wniosku o zwrot ekwiwalentu pieniężnego za utracone zarobki
Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu
Wniosek o wydanie zaświadczenia (weterani)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek - inne sprawy (kserokopie itp.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych
i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych
i rzeczowych
na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
Obwieszczenie Ministra Transportu
z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organow w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2007 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016, poz. 1726)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Aadministracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.
Decyzja nr 501/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.
Rozporządzenie MON z dnia 6 września 2010 r.
w sprawie służby przygotowawczej
Rozporządzenie MON z dnia 31 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

”Ustawa
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”


Art. 1.
Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych,
a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.

Art. 3. 1.
 Na straży suwerenności
i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”.

2. Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów
 z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także
w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje:
  1) Wojska Lądowe;
2) Siły Powietrzne;
3) Marynarka Wojenna;
4) Wojska Specjalne;
5) Wojska Obrony Terytorialnej.
4. (8) Siły Zbrojne składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych.

Art. 4. (14) 1. (15) Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu
na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.