Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 Poczta eleketroniczna OAZ została uruchomiona.
Adres ogólny instytucji: oazgdynia@ron.mil.pl

W razie konieczności kontaktu z konkretną osobą istnieje możliwość wysłania informacji na konto użytkownika d.rogowski@ron.mil.pl i i.lis@ron.mil.pl r.bartold@ron.mil.pl adres poczty oazgdynia@wp.pl jest nadal w użyciu ogólnym.


Logowanei na strone Ośrodka Aktywizacji Zawodowej W  Gdyni pod adresem :
http://oazgdynia.wp.mil.pl/

REKONWERSJA KADR
 
Rekonwersja
– to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w wieku aktywności zawodowej, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych i podjęcie zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej Wojska Polskiego. Realizowana obecnie nowa strategia rekonwersji zakłada stworzenie dynamicznej i mobilnej struktury organizacyjnej. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.
Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej aktywności.

 
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej.
Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek:
- żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi);
- byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych);
 
Z pomocy również mogą skorzystać małżonkowie oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
  

Zasady udzielania pomocy rekonwersyjnej:

Pomoc rekonwersyjna, tj; przekwalifikowanie, doradztwo zawodowe, odbywanie praktyk zawodowych lub pośrednictwo pracy, przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
- doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową, co najmniej trzy lata;
- przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa prac na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej cztery lata;
- praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby  wojskowej,  o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej dziewięć lat..
 

Osoby nie objęte pomocą.

Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni w skutek;

- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
- prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
- prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;
- prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa   wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 
Formy pomocy rekonwersyjnej.

- doradztwo zawodowe;
- przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;
- pośrednictwo pracy;
- praktyki zawodowe.


Doradztwo   zawodowe.
Doradztwo zawodowe służy optymalizacji decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. Dzięki rozmowie z doradcą zawodowym poznasz praktyczne metody poszukiwania pracy oraz nauczysz się korzystnie prezentować swoją osobę wobec pracodawcy. Uzyskasz także informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania. Doradca pomoże Ci też w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu i listu motywacyjnego).
Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki  kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.
Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych.

Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z :

- resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;
- prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;
- możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;
- metodami poszukiwania pracy.


Przekwalifikowanie  zawodowe.
Przekwalifikowanie zawodowe jest formą pomocy finansowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego możesz korzystać już od chwili otrzymania od organu wojskowego wypowiedzenia stosunku służbowego przed ostatecznym zwolnieniem. Aby otrzymać pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym, na wybranym kierunku szkolenia, w miejscu zamieszkania lub poza tą miejscowością, należy uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego . W stosownym wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i kosztu szkolenia, czasu jego trwania i instytucji organizującej szkolenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji (lub rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej . Przyznana decyzją Dyrektora WBE kwota jest przelewana na konto organizatora szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez tę instytucję.     W przypadku, gdy uprawniona osoba rozpoczęła szkolenie przed uzyskaniem stosownej zgody i poniosła już koszty szkolenia, może ona także - po przesłaniu w/w dokumentów oraz oryginału faktury - uzyskać całkowitą lub częściową refundacją poniesionych kosztów. Przyznana kwota jest wówczas pomniejszana o podatek i przelewana na konto osobiste lub przesyłana na adres domowy stosownie do dyspozycji wyrażonej w formie pisemnej.
Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do Dyrektora  WBE. za pośrednictwem właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego) ośrodka aktywizacji zawodowej.
 
Pośrednictwo  pracy.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
- upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
- udzielanie pracodawcą informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszona oferta pracy;
- inicjowanie i organizowanie kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami;
- współdziałaniu z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia.

Praktyki  zawodowe.
 
Praktyki zawodowe to forma pomocy w zakresie pozyskania miejsca pracy poza jednostką. Zainteresowany tą formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową. W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy. W ten sposób żołnierz zawodowy będąc jeszcze w służbie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa doświadczenie potrzebne do pracy na cywilnym rynku. Najczęściej zdarza się tak, że firma, która przyjęła kogoś na praktykę, po jej zakończeniu zatrudnia praktykanta na stałe – oczywiście, jeżeli w czasie trwania praktyk osoba taka się sprawdzi w nowej roli.
Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych , na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.
Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.


Zakres pomocy finansowej.
W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

- doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
- przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;
- zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
- nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.
 

Zasady finansowania.

Pomoc rekonwersyjna przysługuje na 2 lata przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po odejściu z wojska. Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, wynosi 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek.

Przysługuje zwrot kosztów w przypadku:

- przejazdy - 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka
szkolenia i z powrotem ( powyżej 50km);

- noclegi - 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300%
ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach.

 
Warunki uzyskania pomocy rekonwersyjnej.
- wybór kierunku szkolenia;
- wybór instytucji (ośrodka) szkoleniowej;
- zredagowanie wniosku;
- zgoda dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej w przypadku żołnierzy zawodowych;
- przesłanie (złożenie) wniosku wraz z niezbędnymi danymi do celów podatkowych do (w) WKU ( JW.);
- pozytywna decyzja dyrektora WBE.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela dyrektor WBE w formie decyzji.
Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku   kierowanego do dyrektora WBE, za pośrednictwem kierownika OAZ złożonego w jednostce wojskowej.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do dyrektora  WBE. za pośrednictwem kierownika OAZ (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 
POMOC PAŃSTWA DLA „ŻOŁNIERZY REZERWY”
– na podstawie ustawy 20 kwietnia 2004r  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insh rynku pracy, przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków  Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększenia efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.

AKTY PRAWNE
 
1. Ustawa z dnia 11 września 2003r.
O służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

pobierz plik
1a) Errata do „Wybranych aktów prawnych…” z 2008r.
pobierz plik
1b) Errata
do „Wybranych aktów prawnych…” z 2010r.

pobierz plik

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r.
O zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
 
pobierz plik
 
3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r.
O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 
pobierz plik
3a) Errata do „Wybranych aktów prawnych…” z 2010 r.
  
pobierz plik
 
4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011r.
W sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych
  pobierz plik
4a) Errata do „Wybranych aktów prawnych…” z 2008
 
5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007r.
W sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.

pobierz plik 
 
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007r.

W sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

pobierz plik
 
7. Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007r.
W sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej
  pobierz plik
 
8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.
O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
pobierz plik
8a) USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r.
O zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  pobierz plik
 
9. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
pobierz plik 
 
10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych
  pobierz plik

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

* Żołnierze zawodowi / żołnierze w okresie wypowiedzenia:

• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;*
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Zezwolenie dowódcy;
• Pismo przewodnie napisane przez dowódcę;**
• Decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji;***
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej.
• Oświadczenie woli ****


  * Byli żołnierze zawodowi (emeryci):
• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Rozkaz zwalniający (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej (Świadectwo służby potwierdzone przez komendanta WKU lub szefa WSZW).

Do dokumentów składanych w JW, WKU, WSzW nie dołącza się: faktur, rachunków, dyplomów, certyfikatów, świadectw itp.

W/w dokumenty przedstawia się Wojskowym Biurze Emerytalnym w Gdańsku po otrzymaniu Decyzji.

 
Uwaga! Byli żołnierze zawodowi (emeryci), ubiegający się o refundację kosztów szkolenia (studiów), które rozpoczęło się w momencie pełnienia służby (choćby jeden dzień)składają dokumenty wymagane od emerytów, jednak muszą do niech dołączyć także OŚWIADCZENIE DOWÓDCY.

 


WZORY DOKUMENTÓW REKONWERSYJNYCH

Wniosek o pomoc finansową na przekwalifikowanie zawodowe
(zał. nr 1) pobierz plik

Jest to podstawowy dokument, który wypełnia (sporządza), uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub uprawniony członek rodziny byłego żołnierza zawodowego ubiegający się o sfinansowanie całości lub części kosztów swojego szkolenia. Złożony przez zainteresowanego wniosek wraz z dołączonymi do niego załącznikami (wykaz obowiązujących załączników przedstawiono we wzorze omawianego wniosku) dowódca jednostki (wniosek żołnierza zawodowego), szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) lub komendant WKU (wnioski pozostałych osób uprawnionych) przesyła do odpowiedniego Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem - właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki, czy zamieszkania osoby uprawnionej - Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ) lub Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ)

Wniosek (o skierowanie na praktykę)
(zał. nr 2) pobierz plik

Jest to dokument, który wykonuje uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, który uważa, że odbycie przez niego praktyki zawodowej niezbędne jest do uzyskania zatrudnienia po zwolnieniu go z zawodowej służby wojskowej. Wypełniony, wraz z załącznikami, wniosek żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej ds. pomocy rekonwersyjnej. Wykaz obowiązujących załączników do wniosku znajduje się we wzorze omawianego wniosku.

Wniosek do szefa WSzW o wydanie zaświadczenia
(zał. nr 3) pobierz plik

Jest to wystąpienie uprawnionego, byłego żołnierza zawodowego, zainteresowanego pracą na jednoznacznie określonym stanowisku związanym z obronnością kraju, do szefa odpowiedniego WSzW o wydanie zaświadczenia stwierdzającego jego predyspozycje do zajmowania wskazanego stanowiska.

Oświadczenie żołnierza zawodowego o wysokości poniesionych kosztów związanych z odbyciem praktyki
(zał. nr 4) pobierz plik

Dokument ten po wypełnieniu (o ile w jednostce nie obowiązują inne dokumenty w tym zakresie) składa w organie finansowym jednostki wojskowej uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, który za zgodą dowódcy jednostki odbywał praktykę zawodową i w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów nabył prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdami do miejsca praktyki oraz noclegami.

Oświadczenie osoby uprawnionej do pomocy rekonwersyjnej o wysokości poniesionych kosztów związanych ze szkoleniem
(zał. nr 5) pobierz plik

Dokument ten po wypełnieniu składa osoba, która nabyła - realizując w ramach pomocy rekonwersyjnej szkolenie zawodowe - prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdami do miejsca szkolenia oraz noclegami. Oświadczenie wg przedstawionego wzoru żołnierze zawodowi składają w jednostce /instytucji/ wojskowej a pozostałe osoby we właściwym Wojskowym Biurze Emerytalnym. Instytucje, do których składane jest to oświadczenie mogą wprowadzić inną jego formę i sposób rozliczania poniesionych kosztów na dojazdy i noclegi.

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach grupowych
(zał. nr 6) pobierz plik

Dokument ten sporządza żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej uprawniony do pomocy rekonwersyjnej, który rezygnuje z udziału w zajęciach grupowych. Oświadczenie to dołącza się do akt personalnych żołnierza zawodowego.

Wniosek o sfinansowanie udziału w szkoleniu dla byłego żołnierza
 
pobierz plik

Wniosek o sfinansowanie udziału w szkoleniu dla małżonków oraz dzieci żołnierza
 
pobierz plik

Wniosek o sfinansowanie udziału w szkoleniu dla żołnierza zawodowego
 
pobierz plik

Zezwolenie dowódcy na szkolenie
(zał. nr 10) pobierz plik

Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej traktowany jest jako jego zgoda na podjęcie przez zainteresowanego żołnierza zawodowego szkolenia realizowanego w ramach pomocy rekonwersyjnej.

Zezwolenie dowódcy na praktykę
(zał. nr 11) pobierz plik

Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej traktowany jest jako jego zgoda na podjęcie przez zainteresowanego żołnierza zawodowego praktyki zawodowej, realizowanej w ramach pomocy rekonwersyjnej.

Wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu
(zał. nr 12) pobierz plik

Część "A" tego dokumentu wypełnia poszukujący pracy w obecności doradcy zawodowego. Część "B" wniosku wypełnia i prowadzi organ rekonwersyjny. Wnioski przechowuje się przez okres 2 lat w trzech grupach: wnioski aktualne, wnioski osób zatrudnionych i wnioski zdezaktualizowane osób niezatrudnionych lub wycofane przez zainteresowanych. Każdy wniosek powinien być zarejestrowany w "rejestrze poszukujących pracy" (zał. nr 13), lub wprowadzone muszą być jego dane do SI "Rekonwersja 2.0" - tam, gdzie jest możliwość jego użytkowania.

Zaświadczenie o szkoleniu
pobierz plik

Oświadczenie o poniesionych kosztach
(zał. nr 25) pobierz plik

Dokument ten niezbędnym jest w działalności rekonwersyjnej do ustalenia należnej osobom uprawnionym pomocy rekonwersyjnej a przede wszystkim do określenia wielkości przysługujących im środków finansowych.

Zaświadczenie firmy o uprawnieniach do szkolenia
(zał. nr 26) pobierz plik

Przykładowa treść wpisu dowódcy jednostki wojskowej (pismo przewodnie)
pobierz plik

Jest to dokument, który wypełnia dowódca jednostki, kierowany do Kierownika OAZ, dołączany do wniosku o przekwalifikowanie w przypadku żołnierza zawodowego będącego w służbie czynnej.

Zaświadczenie pracodawcy o praktykach.
pobierz plik

Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierzy wysłudze lat zawodowej służby wojskowej.
pobierz plik

Oświadczenie o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
pobierz plik   


U W A G I:
1. Przy wykonywaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu, udostępnianiu, przesyłaniu oraz przechowywaniu dokumentów rekonwersyjnych należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
2. Dokumenty wypełniać należy starannie pismem trwałym oprócz rubryk, które mogą z różnych względów ulegać zmianom - te wypełniać ołówkiem.

3. Wszystkie dokumenty w miarę możliwości, należy grupować rodzajami spraw i problemów, jednostkami (instytucjami) wojskowymi oraz latami.

4. Dokumenty rekonwersyjne, przy posiadaniu odpowiednich możliwości i zabezpieczeń mogą być prowadzone i przetwarzane w systemach komputerowych (informatycznych) oraz przekazywane pocztą elektroniczną. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie, wyłącznie na swoim szczeblu organizacyjnym, zmian w obowiązujących dokumentach, ale tylko takich, które nie będą powodowały zmniejszenia zawartych w nich informacji.

5. Oprócz obowiązujących dokumentów, zezwala się w uzasadnionych przypadkach na wprowadzanie własnych dokumentów dodatkowych i pomocniczych.

6. We wzory obowiązujących dokumentów organy rekonwersyjne wyposaża, sprawujący merytoryczny nadzór, przełożony.

7. Obowiązujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych dokumenty rekonwersyjne będą sprawdzane w czasie prowadzonych kontroli i nadzorów.

8. Do wprowadzania zmian we wzorach dokumentów upoważniony jest organ je wydający.

   Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
   w Warszawie
   Telefon: 261 826 678
   e-mail:
wcaz@wp.pl
 
   Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Bydgoszczy
Telefon CA: 261 785 306
e-mail:
oazbydgoszcz@pow.mil.pl
 
 
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Gdyni
Telefon CA: 261 265 514
e-mail:
oazgdynia@wp.pl
 
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Krakowie
Telefon CA: 261 134 979
e-mail:
oazkrakow@gazeta.pl
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Lublinie
Telefon CA: 261 183 642
e-mail:
oazlublin@tlen.pl
 
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Olsztynie
Telefon CA: 261 421 836
e-mail:
oazolsztyn@wp.pl
 
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
w Szczecinie
Telefon CA: 261 452 375
e-mail:
oazszczecin@wp.pl
 
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
we Wrocławiu
Telefon CA: 261 651 490
e-mail:
oazwroclaw@sow.mil.pl