Strona Główna BIP Strona Główna
Ponowne wykorzystanie inf. publicznej
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
. 
Zasady udostępniania informacji:
 
   Zgodnie z  art. 23 b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 poz. 2058) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.
 
    Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni jest bezpłatne.
 
    Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.
 
    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
    Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).
 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Pobierz

 


W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.