Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie inf. publicznej
 
Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDYNI
ul. Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
Telefon 261 263 783, 261 263 524
Fax: 261 263 184
e-mail:
wkugdynia@ron.mil.pl

Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

 

  •  ustnej lub telefonicznej;
  •  za pośrednictwem platformy ePUAP;
  •  dostarczony osobiście.

   W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

   Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni.

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.