Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje podstawowe
 
 
 
 

O sprawach tu przedstawionych dowiesz się więcej w pokoju nr 319
Telefon: +48 261 263 783 w. 255

 
 
Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą, o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek w swoim WKU o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników tj. służby przygotowawczej.

   Oferta ta jest skierowana do osób które, po ukończeniu nauki będą chciały zostać przeszkolone przez wojsko i wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych, bądź później do armii zawodowej. Możesz również na tym zakończyć swoją przygodę z wojskiem i zostać przeniesiony(a) do rezerwy.

   Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 

   Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.


   Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


   Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

  
   Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podczas odbywania służby przygotowawczej biędziesz otrzymywać również odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:

 • Oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1920 zł
 • Podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1280 zł
 • Szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 960 zł

   Po ukończeniu służby przygotowawczej i przeniesieniu do rezerwy otrzymasz również stosowną odprawę.


 
Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie służby przygotowawczej